biznesplan

Dlaczego tak ważne jest stworzenie biznesplanu przed rozpoczęciem działalności?

Napisanie biznesplanu przed rozpoczęciem działalności to pierwszy krok w stronę sukcesu. Dokument ze szczegółowymi celami oraz analizą sytuacji rynkowej umożliwia dobre zarządzanie firmą. Dlaczego jeszcze warto stworzyć biznesplan?

Czym jest biznesplan?

Biznesplan definiuje najważniejsze aspekty funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Zawiera on przede wszystkim cele firmy (zarówno te krótko-, jak i długoterminowe). Dodatkowo w biznesplanie powinna znaleźć się analiza rynku oraz sytuacji finansowej. Oprócz tego profesjonalny biznesplan zawiera analizę SWOT. Jest to zestawienie, w którym pod uwagę brane są silne i słabe strony firmy, a także wynikające z nich szanse oraz zagrożenia. Wszystkie aspekty poruszane w planie biznesowym powinny być zgodne z uwarunkowaniami rynkowymi, finansowymi, marketingowymi, technologicznymi i kadrowymi.

Do czego potrzebny jest biznesplan?

Biznesplan to rodzaj narzędzia, które służy wewnętrznym strukturom organizacji i zewnętrznym podmiotom. Jego dokładne sporządzenie może zweryfikować sensowność oraz opłacalność założeń. Brak dokładnie opisanych celów i rzetelnej analizy konkurencji czy też warunków panujących na rynku to prosta droga do porażki. Dlatego też pierwszą funkcją biznesplanu jest sprawdzenie szans na powodzenie zakładanych celów.

Jest to również dokument, który jest w stanie ustrukturyzować pracę w danej organizacji. Odpowiednio napisany może pełnić funkcję informacyjną dla pracowników wewnątrz firmy. Taki plan z określonymi celami stanowi narzędzie, dzięki któremu strategia przedsiębiorstwa jest przejrzysta i zrozumiała. Na jego podstawie można odpowiednio zarządzać firmą, kontrolować postępy prac oraz porównywać je z zamierzonymi celami.

Biznesplan jako narzędzie użytku zewnętrznego

Warto pamiętać, że biznesplan jest również narzędziem do użytku zewnętrznego. Ten dokument może się przydać podczas szukania źródeł finansowania projektu. Prywatny inwestor, bank czy inna instytucja dysponująca pożądanym kapitałem nie zgodzi się wesprzeć projektu, jeśli wcześniej nie pozna jego celów, założeń i szans powodzenia. Biznesplan stanowi narzędzie określające rentowność przedsięwzięcia, a więc na podstawie dobrze napisanego dokumentu można przekonać inwestora do inwestycji w dany projekcie.

Kiedy należy napisać biznesplan?

Pisanie biznesplanu zazwyczaj kojarzy się z zakładaniem nowej firmy. Wszystko dlatego, że przy zakładaniu działalności gospodarczej trzeba złożyć taki dokument do urzędu pracy. Jednak warto pamiętać, że jest to tylko jedna z okoliczności, w których zachodzi potrzeba jego stworzenia. Dokument ten jest także potrzebny przy przeprowadzaniu fuzji, tworzeniu wyceny przedsiębiorstwa czy podczas przygotowywania planów naprawczych dla firmy. Potrzeba stworzenia biznesplanu zachodzi również przy zarządzaniu strategicznym lub podejmowaniu decyzji o gospodarowaniu środkami. Będzie on także potrzebny w przypadku ubiegania się o kredyt czy inne finansowanie.

Jak stworzyć biznesplan krok po kroku?

Każdy biznesplan powinien zaczynać się od streszczenia przedsięwzięcia. Choć jest to pierwsza część dokumentu, to pisze się ją na samym końcu. Wszystko dlatego, że streszczenie to swoista esencja planu. Z tego względu można ją stworzyć dopiero po przeprowadzeniu analiz i sformułowaniu wszystkich założeń.

Kolejnym elementem jest charakterystyka przedsiębiorstwa, w której znajdują się podstawowe informacje na temat firmy. Mowa tu o nazwie organizacji i jej formie prawnej, przedmiocie działalności, krótkiej charakterystyce założycieli czy też misji oraz wizji. Kolejnym punktem biznesplanu jest opis produktu lub usługi. W tym przypadku nie może zabraknąć kwestii związanych z polityką cenową oraz dystrybucją wytwarzanych dóbr. Warto zawrzeć tutaj także informacje na temat cech, które wyróżniają produkt na tle konkurencji. Wykorzystywane technologie, patenty i sama informacja na temat tego, co będzie źródłem Twoich dochodów, to aspekty, które są niezwykle ważne dla zewnętrznych inwestorów.

W biznesplanie powinny pojawić się także informacje o kadrze pracowniczej i zarządzającej. Dzięki temu można łatwo określić strukturę oraz zasady funkcjonowania całej organizacji. W kolejnym etapie pisania planu biznesowego należy przeanalizować konkurencję i całościową sytuację na rynku. Warto dokładnie zbadać tendencje w danej branży, a także przedstawić szanse i ryzyka, które z nich wynikają.

W kolejnym kroku tworzenia planu należy poświęcić chwilę na przedstawienie strategii marketingowej. W tym miejscu powinny znaleźć się charakterystyka grupy docelowej, sposób dotarcia do odbiorców, informacje dotyczące działań z zakresu public relations, budżetu reklamowego, a także przeprowadzonych lub planowanych kampanii. Warto też przedstawić analizę marketingową i finansową. W tej drugiej muszą znaleźć się m.in. rachunek zysków i strat, analiza progu rentowności, stopa zwrotu zainwestowanego kapitału czy w końcu założenia, z których wynikają te prognozy.

Nieodłącznym elementem każdego biznesplanu jest również plan realizacji. Należy w nim umieścić cele organizacji, sposoby ich osiągania, a także zakładane terminy. Warto zaznaczyć, że cele te powinny być przyszłościowe. Długoterminowe plany pomogą w sprawnym zarządzaniu firmą i sprawdzaniu efektywności.

Kto powinien stworzyć biznesplan?

Biznesplan można napisać samemu. W końcu nikt nie zna Twojej firmy tak dobrze, jak Ty sam. Jednak jego samodzielne pisanie to rozwiązanie, które sprawdzi się w niewielkich firmach lub startujących przedsiębiorstwach. Duże korporacje o rozbudowanej strukturze i polityce organizacji częściej korzystają z usług firmy konsultingowej.

Ile kosztuje napisanie biznesplanu?

Koszt napisania biznesplanu zależy od wielu czynników. Zewnętrzny konsultant wycenia takie zlecenie głównie na podstawie złożoności dokumentu. Cena profesjonalnego biznesplanu może wynosić od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.